Лемколянд / Lemkoland #8

Дорогы Діти!

Зима, зима, щыпавиця - щыпле в носик, щыпле в лиця. Пришла в кінци i принесла нам дуже снігу, морозя, але тіж фрайды. Вожыня ся на саночках, ліпліня больвана, забавы на снігу і шмаряня сніжкамы то річы, яки діти люблят найвеце на світі... а зима любыт діти!

І єдна така выняткова дітина вродила ся зимом, рівно 90 років тому, в селі Бортне. Был то Пан Теодор Кузяк - барз талантливий писар і маляр. І то Йому посвячаме нумер 8 "Лемколянду". В тым нумері дознате ся як виглядало дітинство Пана Феця, прочытате тіж "Байку о тім як то хлопа теля зіло", котру описали направду вынятково. Можете єй обізрити тіж на нашій інтернетовій сторінці. Окрем того, як все, задачы, загадкы, язиковы спітканя (тым разом з буквом "Є") і остатня част коміксу "Робот Демолька". Приємного чытаня! Вшыткым Вам жычыме Веселых Свят Різдвяних! I до стрічы в Новым Році!Drogie Dzieci!

Zima, zima, szczypawica – szczypie w nosek, szczypie w lica. Przyszła w końcu i przyniosła dużo śniegu, mrozu, ale też frajdy. Jazda na saneczkach, lepienie bałwana, zabawy na śniegu i rzucanie śnieżkami to rzeczy, które dzieci lubią najbardziej na świecie... a zima lubi dzieci!

I jedno takie wyjątkowe dziecko urodziło się właśnie zimą, równo 90 lat temu, we wsi Bartne. Był to Pan Teodor Kuziak – niezwykle utalentowany pisarz i malarz. I to jemu poświęcamy numer 8 „Lemkolandu”.W tym numerze dowiecie się jak wyglądało dzieciństwo Pana Fecia, przeczytacie też „Bajkę o tym jak to chłopa cielę zjadło”, którą opisał naprawdę wyjątkowo. Możecie ją również obejrzeć na naszej stronie internetowej. Oprócz tego, jak zwykle, zadania, łamigłówki, spotkania językowe (tym razem z literą "Є") i ostatnia już część komiksu „Robot Demolka”. Miłej lektury! Wszystkim Wam życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! I do zobaczenia w Nowym Roku!

lemkoland-nr-8

www.lemkoland.com/czasopismo

Дата: 30.12.2016