menu
ptak chowanec naskicowany z konturemnapis lemkoland

О нас / O nas

Сторінку, на котрій сте ся нашли, зрыхтувалисме з думком о нашых наймолодшых. Тота думка народила ся уж дост давно і росла разом з нашыма діточками. То власьні они найвеце помогли нам в створіню ЛЕМКОЛЯНДУ. Мали сме при тім дуже сьміху, а мы – родиче – могли сме ся на хвильку перенести в дітячы рокы. Хоц выглядали они кус iнакше, прецiн не было компутера i iнтернету, але памятаме, же найлекше нам ся вчыло при добрiй забавi. ЛЕМКОЛЯНД – то перша лемкiвска сторiнка для дiти, котра iнтерактывнi заєдно вчыт i бавит, на котру каждый може зайти i познати кавальчык свойой культуры, без взгляду на тото, ци выховує ся на Лемковинi, ци пришло му жыти далеко од ньой. ЛЕМКОЛЯНД – то сьвіт гры і забавы, по котрім опровадит вас веселий Хованец (а гев можете ся дізнати, одкаль пришол). Разом з ним діти будут познавати лемківскый язык і культурy. Од нас дізнате ся о дітячых акциях, публікациях і конкурсах, котры будеме організувати. Зазерайте до нас, сторiнка буде ся розвивати i што якысий час, вшмариме дашто нове. Щыро Вас запрашаме!

ЛЕМКОЛЯНД ТВОРЯТ: Думка – Ксандер, Оленка, Миколай, Улька, Олга, Віктория Реалізация і проваджыня – Марта Грабан-Бутрин, Христофор Бутрин Співпраця – Оксана Грабан тіж Уйко Иьлко, Дідо Семан, Баба Оля, Дідо Владек Інформатика – Марко Кунцік, Фома Кулбовский Ґрафіка – Христофор Бутрин, Петро Дептула © 2013 – 2015 // Фундация Стара Дорога /

***

Storinku, na kotrij ste sia naszly, zrychtuwalysme z dumkom o naszych najmołodszych. Tota dumka narodyła sia uż dost dawno i rosła razom z naszyma ditoczkamy. To właśni ony najwece pomohly nam w stworiniu LEMKOLANDU. Malysme pry tim duże śmichu, a my – rodycze – mohlysme sia na chwylku perenesty w ditiaczy roky. Choc wyhladaly ony kus inaksze, precin ne było komputera i internetu, ale pamiatame, że najleksze nam sia wczyło pry dobrij zabawi. LEMKOLAND to persza lemkiwska storinka dla dity, kotra interaktywni zajedno wczyt i bawyt, na kotru każdyj może zajty i poznaty kawalczyk swojoj kultury, bez wzhladu na toto, cy wychowuje sia na Lemkowyni, cy pryszło mu żyty daleko od nioj. LEMKOLAND to świt hry i zabawy, po kotrim oprowadyt was wesełyj Chowanec (a heł możete diznaty sia odkal pryszoł). Razom z nym dity budut poznawaty lemkiwskyj jazyk i kulturu. Od nas diznate sia o ditiaczych akcjach, publikacjach i konkursach, kotry budeme orhanizuwaty. Zazerajte do nas, storinka bude sia rozwywaty i szto jakysyj czas wszmaryme daszto nowe. Szczyro Was zapraszame!

LEMKOLAND TWORIAT: Dumka – Ksander, Olenka, Mykołaj, Ulka, Olha, Wiktoryja Realizacyja i prowadżynia – Marta Hraban, Chrystofor Butryn Spiwpracia – Oksana Hraban tiż Yjko Ylku, Dido Seman, Baba Ola, Dido Władek Informatyka – Marko Kuncik, Foma Kulbowskyj Grafika – Chrystofor Butryn, Petro Deptuła © 2013 – 2015 // Fundacyja Stara Doroha /

***

Strona, na której się znaleźliście, została stworzona z myślą o naszych najmłodszych. Pomysł ten narodził się już dość dawno i rósł razem z naszymi dziećmi. To właśnie one pomogły nam najwięcej w stworzeniu LEMKOLANDU. Było przy tym dużo radochy i śmiechu, a my – rodzice – mogliśmy choć na chwilkę przenieść się do lat dzieciństwa. Choć wyglądało ono trochę inaczej, przecież nie było komputerów i internetu, ale pamiętamy, że najlepiej było uczyć się przy dobrej zabawie. LEMKOLAND to pierwsza łemkowska stronka dla dzieci, która interaktywnie jednocześnie uczy i bawi, na którą każdy może wejść i poznać kawałek swojej kultury, bez względu na to, czy wychowuje się na Łemkowszczyźnie, czy przyszło mu żyć daleko od niej. LEMKOLAND to świat gier i zabaw, po którym oprowadzi was wesoły Chowaniec (a tutaj możecie poznać historię Chowańca). Razem z nim dzieci będą poznawać łemkowski język i kulturę. Od nas dowiecie się o dziecięcych akcjach, publikacjach i konkursach, które będziemy organizować. Zaglądajcie do nas, stronka będzie rozbudowywana i co jakiś czas będziemy zamieszczać coś nowego. Serdecznie Was zapraszamy!

LEMKOLAND TWORZĄ: Pomysł – Aleksander, Olenka, Mikołaj, Julka, Olga, Wiktoria Realizacja i prowadzenie – Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn Współpraca – Oksana Graban także Wujek Ylko, Dziadek Seman, Babcia Ola, Dziadek Władek Informatyka – Marek Kuncik, Tomasz Kulbowski Grafika – Krzysztof Butryn, Piotr Deptuła © 2013 – 2015 // Fundacja Stara Droga /