menu
ptak chowanec naskicowany z konturemnapis lemkoland

Konkurs Artystyczny Lemkoland

Fundacja Stara Droga zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Artystycznym Lemkoland. Konkurs podzielono na trzy kategorie: plastyczną, fotograficzną i literacką.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Jego celem jest pokazanie piękna Łemkowszczyzny i łemkowskich tradycji oraz promowanie młodych artystów, a także inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości.

Tematyka Konkursu:

  • Łemkowskie tradycje
  • Moja Rodzina
  • Pory roku na Łemkowynie

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace w wybranej kategorii: prace plastyczne/fotografie/formy literackie. Można wziąć udział w każdej z kategorii konkursowych.

Sugerowany format prac plastycznych: A4 – 29,7 x 21cm, technika wykonania dowolna. Nie dopuszcza się do Konkursu prac trójwymiarowych, przestrzennych itp. Fotografie przesyłamy w formacie JPG. W Konkursie literackim możemy napisać autorski wiersz, bądź krótkie opowiadanie czy bajkę. W tej kategorii dopuszcza się również recytację wybranego wiersza autorstwa łemkowskiego poety (nagranie audio lub video).

Prace plastyczne, fotograficzne i literackie należy przesłać w wersji cyfrowej do 20 grudnia 2023 roku adres info@lemkoland.com.

Każde zgłoszenie powinno zawierać w treści e-maila następujące dane: imię i nazwisko, wiek autora, tytuł pracy, kontakt.

Organizator Konkursu powoła niezależne profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 3-6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat oraz w kategorii 16+. Laureaci Konkursu i opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie Jury przez organizatora pocztą elektroniczną – emailem.

Po zakończeniu Konkursu prace zostaną zaprezentowane na stronie www.lemkoland.com oraz na profilu Fb lemkoland.

Uczestnicy Konkursu nadsyłają jedynie prace plastyczne/fotografie/teksty, które wykonali samodzielnie i do których przysługują im pełne prawa autorskie i osobiste. Przesłane na Konkurs prace nie mogą w żaden sposób naruszać praw własności intelektualnej, bądź innych praw osób trzecich.

Udział w Konkursie i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich opiekunów na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne, w tym mediach, wykorzystywanie pracy i nazwiska autora.

Szczegółowe informacje: tel. 505 71 82 94

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.