Голод / Głód

https://www.youtube.com/watch?v=6d3m9w2-cG8 Реалізация: Анна Хаброс-Пілат Лектор: Оксана Грабан Музыка: Лемківска сельска капеля "Угерец" Думка і коордынация: Марта Грабан-Бутрин, Христофор Бутрин Продуцент: Фундация Стара Дорога Проєкт зреалізувано завдякы дотациi Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрациі. Фільм зреалізуваний на підставі тексту "Голод" з книжкы "Як Липняне сонце до міха імали. Баі, байкы і оповіданкы Лемків", ред. Юрко Стариньскій і Анна Рыдзанич, Лігниця 2010. Лемковина 2015 *** Realizacja: Anna Chabros-Piłat Lektor: Oksana Graban Muzyka: Łemkowska wiejska kapela „Uherec” Pomysł i koordynacja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn Producent: Fundacja Stara Droga Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Film powstał na podstawie tekstu „Hołod” z książki „Jak Lypniane sonce do micha imaly. Bai, bajky i opowidanky Lemkiw”, red. Jurko Staryńskij i Anna Rydzanycz, Lihnycia 2010. Lemkowyna 2015