menu
ptak chowanec naskicowany z konturemnapis lemkoland

Współpraca

Кєд ся Вам сподабала наша ініцятыва і хочете єй підтримати, є на тото кілька способів… Пиште до нас – будеме барз рады на Вашы, пропозициі, надсилайте нам Вашы думкы, ідеі, вказівкы. Єсли лем тото буде можливе, постараме ся іх реалізувати. Розповідайте іншым – дайте знати родині і знаємым о Лемколянді, переказуйте інформацию о нас, най вістка піде в сьвіт і дотре до вшыткых діти! Стан ся нашым партнером – тіж маш сторінку присьвячену лемківскій культурі? З нашыма партнерами годни сме провадити спільны акциі, підтримувати себе взаємні. Пришлий до нас наміры на свою сторінку, можеме єй зарекомендувати. Стан ся нашым спонсором – а може провадиш даяку іншу діяльніст і наше лемківскє не є для Тебе чуже? Підтримай нашу справу, жебы сме могли ся розвивати, нашых спонсорів будеме реклямувати, годни сме навязувати співпрацю в ріжних сферах. Банеры і логотыпы – вклий наш код на свою сторінку! (гев) О нашых партнерах і спонсорах дізнате ся гев

* * *

Kied sia Wam spodabała nasza iniciatywa i choczete jej pidtrymaty, je na toto kilka sposobił… Pyszte do nas – budeme bars rady na Waszy propozycji, nadsyłajte nam Waszy dumky, idei, wkaziłky. Jesly lem toto bude możlywe, postarame sia ich realizuwaty. Rozpowidajte inszym – dajte znaty rodyni i znajemym o Lemkolandi, perekazujte informacju o nas, naj wistka pide w świt i dotre do wszytkych dity! Stan sia naszym partnerom – tiż masz storinku pryświaczenu lemkiwskij kulturi? Z naszyma partneramy hodny sme prowadyty spilny akcji, pidtrymuwaty sebe wzajemni. Pryszlyj do nas namiry na swoju storinku, możeme jej zarekomenduwaty. Stan sia naszym sponsorom – a może prowadysz dajaku inszu dijalnist i nasze lemkiwskie ne je dla Tebe czuże? Pidtrymaj naszu sprawu, żeby sme mohly sia rozwywaty, naszych sponsorił budeme reklamuwaty, hodny sme nawiazuwaty spiłpraciu u riżnych sferach. Banery i lohotypy – wklyj nasz kod na swoju storinku! (heł) O naszych partnerach i sponsorach diznate sia heł  

* * *

Jeśli spodobała Wam się nasza inicjatywa i chcecie ją wspomóc, jest na to kilka sposobów… Piszcie do nas – bedziemy bardzo wdzięczni za Wasze propozycje, czekamy na Wasze pomysły, wskazówki. Jeśli tylko będzie to możliwe, postaramy się je zrealizować. Powiadomcie innych – przekażcie informację o Lemkolandzie rodzinie i znajomym, niech ta wiadomość dotrze do wszystkich dzieci! Zostań naszym partnerem – też prowadzisz stronę poświęconą łemkowskiej kulturze? Z naszymi partnerami gotowi jesteśmy prowadzić wspólne akcje i wspierać się na wzajem. Przyślij do nas adres swojej strony, możemy ją rekomendować. Zostań naszym sponsorem – a może prowadzisz jakąś inną działalność i to co robimy nie jest dla Ciebie obce? Wspomóż nasze działania, żebyśmy mogli się rozwijać, naszych sponsorów będziemy reklamować, jesteśmy gotowi nawiązać współpracę w różnych sferach. Banery i logotypy – wklej nasz kod na swoją stronkę! (tutaj) O naszych partneach i sponsorach dowiecie się tutaj


Polecamy: